نرم افزار MBTI فرم G سنخ نمای شخصیتی مایرزبریگز 92 سوالی همراه با تفسیر قابل ویرایش

این پرسشنامه توسط مایرز ـ بریگز  بر مبنای نظریه شخصیت یونگ ساخته‌شده است.

مایرز ـ بریگز الگوی یونگ را کامل‌تر کرد و 16 سنخ نمای شخصیتی را شکل داد که هر سنخ ترکیبی از حروف اول این ترجیحات شخصیتی است. او چهار کارکرد روان‌شناختی را با دو بعد مختلف که تعامل آنها با یکدیگر 16 تیپ شخصیت را می‌سازد، برای تحلیل شخصیت مورد استفاده قرار داد.

سه بعد برون‌گرایی در مقابل درون‌گرایی ـ حسی در مقابل شهودی و تفکری در مقابل احساسی مستقیماً از نظریه یونگ گرفته‌شده و بعد چهارم یعنی داوری کنند در مقابل ملاحظه کننده توسط مایرز ـ بریگز  اضافه‌شده است.