آزمون شخصیتی آیزنک نوجوانان با هنجار ایرانی

این پرسشنامه مخصوص کودکان و نوجوانان از 7 تا 15 سال بوده که برای سنجش برخی از جنبه‌های شخصیت ازجمله درون‌گرایی ـ برون‌گرایی و همچنین اختلالات شخصیت مانند پرخاشگری، جامعه‌ستیزی، روان آزردگی و مقبولیت اجتماعی کاربرد دارد.