پرسشنامه رجحان زنانگی- مردانگی

این پرسشنامه توسط آقای دکتر مجتبی خدادادی و خانم ها سمانه بیات و مهدیه حدادیان با هدف سنجش رجحان های زنانگی-مردانگی تهیه و تنظیم شده است. دارای 25 آیتم 3 گزینه ای است که اعتبار- روایی و هنجار ایرانی دارد.