پرسشنامه احساس حقارت

این پرسشنامه توسط آقای دکتر مجتبی خدادادی و خانم معصومه بهرامی تهیه شده است, رنج سنی جوان و بزرگسال را در بر میگیرد و شامل 25 گویه با لیکرت 5 تایی است که اعتبار – روایی دارد و در ایران هنجار یابی شده است.