پرسشنامه ارزشهای شخصیتی

این پرسشنامه به اندازه‌گیری و تعیین سلسله مراتب 10 ارزش (مذهبی، اجتماعی، مردمی، زیبایی‌شناختی، اقتصادی، دانش، لذت جویی، قدرت، وجهه‌خانوادگی و سلامتی) می‌پردازد. پرسشنامه از 40 سؤال تشکیل شده و از اعتبار و پایایی برخوردار است.