آزمون بررسی ارزشهای آلپورت

آزمون بررسی ارزش‌ها(آلپورت، ورنون ، لیندزی) (1960). این آزمون به منظور ارزیابی اهمیت نقش نسبی شش ارزش یا انگیزه اساسی؛ نظری، اقتصادی، زیباگرایی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی در زندگی یک فرد تهیه شده است. پایایی این آزمون در گروه‌های انگلیس زبان مطالعه شده و در حد  رضایت بخش است.در ایران نیز بر روی دانشجویان دانشگاه تبریز (رشته روان شناسی) اجرا شده است.