مقیاس التزام عملی به اعتقادات مذهبی

این مقیاس با 45 سؤال، برای اندازه‌گیری رفتارهای دینی نوجوانان و جوانان مسلمان تدوین شده است. سؤالات مقیاس، آن دسته از اعمال و رفتارهای دینی(نظیر نماز و روزه واجب)که انجام آنها از یک نوجوان یا جوان مسلمان انتظار می رود را مورد توجه قرارداده است. این ابزار از روایی و پایایی کافی برخوردار است.