پرسشنامه راهنمای نیازهای دانش‌آموزان دبیرستان

پرسشنامهGNI ابزاری است برای تشخیص نوع و شدت نیاز به راهنمایی دانش‌آموزان که در 5 جنبه(جسمانی، اجتماعی، روانی، تحصیلی و شغلی) قابل استفاده است. پرسشنامه دارای 66 سؤال بوده و از پایایی, اعتبار و جداول هنجاری برخوردار است.