مقیاس سنجش تغییر

این پرسشنامه توسط دیکلمنتی, پروچاسکا و ولیسر در سال 1989 ساخته شد. دارای 32 گویه و چهار خرده مقیاس است که عبارتند از:

  1. پیش از تامل برای ترک
  2. تامل برای ترک
  3. اقدام برای ترک
  4. ماندن در ترک

ضمنا آزمون پایایی و روایی نیز دارد.