پرسشنامه هدف در زندگی

این پرسشنامه اثر کرامباف و ماهولیک است و هدف از ساخت آن ایجاد ابزاری برای سنجش تاثیر معنادرمانی بوده است. این پرسشنامه دارای هنجار ایرانی و اعتبار و روایی است.