مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی دانشجویان دختر

این آزمون اثر دکتر ساوناتانوار و دکتر کال ویندرسینگ است که شامل 40 عبارت درباره گرایش‌های شغلی وخانوادگی زنان دانشجو است. مقیاس دارای اعتبار و پایایی و همچنین جداول هنجاری است.

اهداف مقیاس این است که زنان تحصیلکرده هدف دار، را که به کار خویش و زندگی خود وابستگی دارند، در جامعه مدرنی که تصور می رود نقش دو گانه حرفه ای و خانه داری را باید به طور همزمان ایفا نمایند، جذب کند.

این آزمون اثر دکتر ساونا تانوار و دکتر کال ویندرسینگ است که شامل 40 عبارت درباره انواع گوناگون اهداف مربوط به زندگی شغلی خانوادگی که زنان دانشجو (تا حدی در زندگیشان) در زمینه جهت گیری شغلی ممکن است داشته باشند ارائه شده است.(دارای اعتبار و پایایی است)