مقیاس خلق و خوی مالهوترا

این پرسشنامه توسط مالهوترا در سال 1998 تهیه و به بررسی خلق و خوی کودکان 14- 4 ساله می‌پردازد که از طریق مصاحبه با والدین آنها تهیه شده است. 9 بُعدگوشه‌گیری، سازگاری، آستانه پاسخ، پایداری، خلق، فعالیت- شدت واکنش، حواس پرتی و نظم پذیری را در 4 عامل مردم آمیزی، تهییج پذیری، توجه پذیری و نظم‌پذیری بررسی می‌کند. دکترابوالفضل کرمی آن را به فارسی ترجمه کرده است. آزمون دارای هنجار، اعتبار و پایایی است.