پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث

این پرسشنامه از 76 سؤال برای سنین دوازده تا شانزده ساله تنظیم شده است، و هشت خصوصیت مختلف به شرح زیر را ارزیابی می‌کند:

  1. هیجان پذیری
  2. حالت سایکاستنی و وسواس
  3. گوشه‌گیری
  4. حالت پارانوئیدی(بدبینی)
  5. افسردگی
  6. پرخاشگری
  7. بی‌قراری
  8. تمایلات ضداجتماعی