آزمون منبع کنترل تجدید نظر شده

این آزمون جهت‌گیری منبع کنترل (درونی یا بیرونی) و سبک اسنادی (منابع مؤثردر موفقیت‌ها و شکست‌ها) فرد را ارزیابی می‌کند. جهت گیری منبع کنترل و نوع اسنادها، تاثیر زیادی بر انگیزه‌ها، انتظارات، عزت نفس،‌ میزان ریسک‌پذیری و حتی نتایج واقعی اعمال دارد.