مقیاس کنترل راتر (درونی ـ بیرونی)

این پرسشنامه برای سنجش انتظارات افراد درباره منبع کنترل(درونی، بیرونی) تدوین شده است و دارای 29 ماده است.