مقیاس سنجش ادراک خویشتن

ترکیب دو مقیاس حرمت نفس و خویشتن پذیری ادراک خویشتن را اندازه می گیرد این مقیاس به اندازه‌گیری ادراک خویشتن با دو مؤلفه حرمت نفس و خویشتن‌پذیری می‌پردازد و شامل 40 سؤال است. این پرسشنامه توسط ای.ال. شوستروم(1962 )تهیه شده است پایایی در سطح بزرگسالان است و دارای اعتبار و پایایی است.