مقیاس بلوغ عاطفی

این آزمون با 48 سؤال، به پنج عامل کلی از عدم بلوغ عاطفی می‌پردازد:

  1. عدم ثبات عاطفی
  2. بازگشت عاطفی
  3. سازگاری اجتماعی
  4. فروپاشی شخصیت
  5. فقدان استقلال

آزمون دارای اعتبار و پایایی است.