آزمون عزت نفس آیزنک

این آزمون دارای 30 سؤال از پرسش‌های سنخ استواری سازگاری و نااستواری هیجانی مربوط به عزت نفس است که در مقابل احساس حقارت قرار گرفته است. استواری سازگاری از صفاتی مانند عزت نفس، خوشی و آرامش و نااستواری هیجانی از صفاتی مانند احساس حقارت، افسردگی و نگرانی تشکیل شده است.