پرسشنامه خودشناسی

این پرسشنامه به منظور مقایسه تصویر ذهنی فرد از توانایی‌ها و قابلیت‌هایش با واقعیت‌ها تهیه شده است. پرسشنامه با 29 سؤال، سه عامل:

  1. تفاوت بین ادراک فرد از خود و ادراک دیگران از او
  2. پایداری احساسات کودکانه از گناه، ناتوانی و تنبیه
  3. پایداری احساسات کودکانه از قدرت مطلق و تمایلات غیر واقعی

را می‌سنجد و هنجاریابی ندارد.