مقیاس خودپنداره راجرز

این مقیاس به سنجش دونوع خود:

  1. خود واقعی
  2. خود ایده‌آل

می‌پردازد. میزان تفاضل این دو نوع خود، مطابق دستورآزمون، میزان تطابق بین خود‌واقعی و خود‌ایده‌آل فرد را نشان می‌دهد.