آزمون مفهوم خويشتن بک

آزمون مفهوم خویشتن (خود پنداری) بک در سال 1978 تهیه شده و یک معیار خود گزارشی نسبت به خود است. این آزمون با پرسشنامه‌های عزت نفس و خود پنداره متفاوت است که از پاسخ دهنده می خواهد، خود را با دیگرانی که می شناسد مقایسه کند نه با استانداردهای نامشخص. آزمون مفهوم خویشتن بک شامل 25 عبارت، 5 گزینه ای است.(دارای اعتبار و پایایی است).