پرسشنامه خودپنداره ساراسوات

این پرسشنامه شامل 48 سؤال است که شش بُعد

  1. جسمانی
  2. اجتماعی
  3. خلق و خو
  4. آموزشی
  5. اخلاقی
  6. عقلانی

را دربر می‌گیرد که هر بعد شامل هشت سئوال می باشد. این پرسشنامه به بررسی ادراکات نوجوانان در باره خود می‌پردازد. برای سنین 14 تا 18 سال هنجاریابی شده است ودارای اعتبار و پایایی است.