پرسشنامه سنجش حالت های هویت

این پرسشنامه اثر گلدارد . آر . آدامز است. در دو حیطه کلی تنظیم گشته و شامل موارد زیر است:

  1. مسائل ایدئولوژیکی (مذهب - شغل -  سیاست - فلسفه زندگی)
  2. مسائل میان فردی (دوستی - ارتباط با غیرهمجنس - تفریح - نقش جنسیتی)

و نیز چهار خرده مقیاس با عناوین:

  1. هویت آشفته
  2. هویت زودرس
  3. هویت دیررس
  4. هویت موفق

را شامل می شود. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.