آزمون شخصیتی کالیفرنیا

این پرسشنامه با 480 سؤال و 18 مقیاس استاندارد، برای آزمودنی‌های عادی(بدون مشکل روان‌پزشکی) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مقیاس‌ها عبارتند از: سلطه‌گری، ظرفیت‌مقام، جامعه‌پذیری، حضور اجتماعی، پذیرش خود، احساس تندرستی، مسئولیت‌پذیری، اجتماعی‌بودن؛ کنترل خود، تحمل‌پذیری، مطلوب نمایی، همکاری، پیشرفت از طریق همنوایی، پیشرفت از طریق استقلال، شایستگی‌ذهنی، تفکر روان‌شناختی، انعطاف‌پذیری، صفات زنانه.