پرسشنامه شخصیتی نئو فرم بلند

روان‌نژندیاین پرسشنامه پنج عامل اصلی شخصیت و شش خصوصیت در هر عامل را اندازه می‌گیرد و ارزیابی جامعی از شخصیت بزرگسال ارائه می‌دهد. پنج عامل مورد بررسی در این پرسشنامه :

  • برون‌گرایی
  • انعطاف‌پذیری
  • دلپذیربودن
  • باوجدان بودن

است . ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است و نرم افزار این آزمون نیز در موسسه موجود است.