پرسشنامه شخصیت آ 55 سوالی

اگر شخصیت انسان را یک پیوستار فرض کنیم تیپ رفتاری نوع A با ویژگی‌هایی مانند گرایش قوی برای پیشرفت، خصومت؛ رقابت ستیزی، تمایل برای شناخت و رشد تحت فشار زیاد زمان، در یک طرف پیوستار؛ و تیپ55 C با ویژگی‌های متضاد در طرف دیگر این پیوستار قراردارد. تیپ B نیز با ویژگی‌های رفتاری متعادل، در بین این دو کرانه قرار گرفته است. آزمون تیپ شخصیتی فرد را نشان می‌دهد.