سنخ نمای مایرز- بریگز (93 سؤالی) فرم ام

این پرسشنامه بر مبنای نظریه شخصیتی یونگ ساخته شده است. در این پرسشنامه تیپ‌های شخصیتی به 4 محور دوقسمتی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

  1. برون‌گرایی- درون‌گرایی
  2. حسی- شهودی
  3. تفکری- احساسی
  4. قضاوتی- ادراکی