سنخ نمای شخصیتی مایرز- بریگز (92 سؤالی) فرم جی

این پرسشنامه توسط مایرز – بریگز (1920) برمبنای نظیریه شخیصیتی یونگ ساخته شده‌است. مایرز- بریگز الگوی یونگ را کامل‌تر نموده و 16 سنخ شخیصیتی را شکل دادند. با این چهار کارکرد روانشناختی دو بعدی و تعامل آن می‌توان 16 تیپ شخصیتی رسید.

  • برونگرائی(Extrovert) درمقابل درونگرائی (Introvert)
  • حسی (Sensory) در مقابل شهودی (Intuitive)
  • تفکری (Thinking) در مقابل احساسی (Feeling)
  • داوری کننده (Judger) در مقابل ملاحظه کننده (Perceiver)

تیپ نمای مایرز-بریگز فرم G توسط محمودیان (1386) هنجاریابی شده و شامل 92 سوال است (هر مقیاس23 سوال) که در دو قسمت سوالی وکلمات مجزا سازماندهی شده‌اند. تیپ نمای مایرز بریگز فرم G همانند سایر فرم های مایرز بریگیز چهار بعد را می سنجد. سه بعد از این ابعاد مستقیماً از نظریه یونگ گرفته شده و بعد چهارم توسط مایرز بریگز اضافه شده‌است.

در ایران در پژوهش محمودیان (1386) ضریب پایایی مقیاس های مایرز بریگز به روش آلفای کرونباخ برای برونگرایی_درونگرایی95/0 ، حسی_شهودی70/0، داوری کننده_ملاحظه کننده79/0، تفکری_احساسی93/0 محاسبه شده. دامنه ضرایب بین39/0 تا59/0 متغیر بود و همبستگی درونی مقیاس‌ها نشان داد که همبستگی بین مقیاس‌هایMBTI مثبت و معنادار است.

این پرسشنامه توسط جناب آقای دکترخدادادی و سرکار خانم خاکسار گردآوری شده‌است.