پرسشنامه شخصیتی روان نژندی

پرسشنامه KNPI با دارا بودن 66 عبارت، بدون ایجاد مقاومت در آزمودنی میزان روان‌رنجورخویی را در وی بررسی می‌کند. این پرسشنامه دارای اعتبار، پایایی و جداول نرم است. ترجمه حاضر از چاپ 1987 آن گرفته شده است.