پرسشنامه شخصیتی چند جنبه‌ای برن‌رویتر

این پرسشنامه جهت بررسی واکنش‌های آزمودنی در برابر مسائل و پیش‌آمدهای روزانه زندگی ساخته شده است و از 125 سؤال تشکیل یافته و برای افراد 16 سال به بالا کاربرد دارد. 6 ویژگی زیر که عبارتند از:

  1. تمایلات روان‌نژندی
  2. درون‌گرایی ـ برون‌گرایی
  3. اکتفا به خود
  4. سلطه‌گری ـ سلطه‌پذیری
  5. اعتماد به نفس
  6. اجتماعی بودن

را می‌سنجد. از اعتبار و پایایی برخوردار است.