آزمون 16 عامل شخصیت کتل

این پرسشنامه با 187 سوال یک ابزار اندازه‌گیری تخصصی و از عوامل نخستین شخصیت است که کاربرد آن سابقه طولانی دارد. برخی از عواملی که این آزمون به اندازه‌گیری آنها می‌پردازد، عبارتند از: ادواری خوبی ـ گسیخته خوبی، سلطه ـ تسلیم، برونگرایی ـ درونگرایی، خلق استوار ـ خلق نارس و وابسته، گسیخته‌خویی‌پارانویاگونه ـ دردسترس بودن اعتمادآمیز، بی اعتمادی اضطراب‌آمیز ـ اعتماد توام با آرامش، خودکفایی ـ ناتوانی در اخذ تصمیم. در ایران هنجاریابی شده است.