آزمون فرافکن انگیزه پیشرفت

آزمون از تعدادی تصویر تشکیل شده‌است که به شیوه فرافکن به بررسی میزان انگیزش موفقیت افراد در نیل به هدف در 13 طبقه تعریف شده می‌پردازد. اعتبار و پایایی آزمون قابل قبول است. همچنین آزمون از جداول هنجاری برای سنین 13 تا 20 سال برخوردار است.