آزمون رورشاخ

آزمون رورشاخ آزمونی فرافکن است وشامل 10 کارت لکه‌های جوهر است که خود رورشاخ آنها را با دقت از بین کارت‌های متعددی که به همین منظور در طی سال‌ها تجربه ساخته بود، انتخاب کرده است. نتایج و تفسیر این آزمون، نیاز به مهارت‌های خاص و تخصصی بالا دارد و در تعیین نوع اختلالات روانی آزمودنی‌ها و تعیین ساخت شخصیت ایشان از نقطه نظر سبک ادراک و گرایش‌های عاطفی به روان شناس کمک می‌کند.