آزمون جملات نیمه تمام راتر

این آزمون، به عنوان یکی از روش‌های فرافکن در ارزشیابی شخصیت مورد استفاده قرار می‌گیرد شامل 40 عبارت ناتمام است. بررسی کمی و کیفی جملات می‌تواند آزمونگر را در شناخت بسیاری از ویژگی‌های آزمودنی از جمله درجه سازگاری در خانواده، مدرسه و محل کار، پرخاشگری، تسلط‌گرایی، پیشرفت‌گرایی، مردم‌گریزی و گوشه‌گیری کمک کند و تابلویی از اضطراب، سوء ظن، ترس‌های واهی، احساس ناامنی، احساس حقارت و خصومت را در اختیار گذارد.