آزمون جملات نیمه تمام ساکس

آزمون جملات ناتمام ساکس ولوی با 60 جمله ناتمام، مقیاس معتبری برای سنجش بازخورد نسبت به خانواده، نسبت به فعالیت‌های جنسی، چگونگی کنش‌های متقابل و بارخورد نسبت به خود است که به عنوان یکی از روش‌های فرافکن در ارزیابی شخصیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.