آزمـون اندریافت مـوضوع‏ T.A.T

هدف آزمون، آشکارسازی انگیزه‏ ها، احساسات، عقده‏ های‌روانی و تضادهای شخصیت است. همچنین در تفسیر اختلالات رفتاری و بیماری‏های روان‏تنی و بیماری‏های سایکوتیک می‏تواند مؤثر واقع شود. آزمون TATشامل 31 کارت است. آزمودنی تشویق می‏‌شود تا داستانی مربوط به هرکدام از آنها بگوید. فرمA برای جوانان و نوجوانان و برای کسانی که هوش متوسط دارند، مناسب است. فرمB برای کودکان، بزرگسالانی که تحصیلات کمی داشته یا هوش کمی دارند و همچنین برای افراد سایکوتیک مناسب است.