پرسشنامه چابکی سازمانی

این پرسشنامه دارای 42 گویه است که وضعیت موجود هر سازمانی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و چابکی آن؛ یعنی توانایی برای درک تغییر محیطی و سپس پاسخ سریع و کارا به آن تغییر؛ را می‌سنجد. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.