پرسشنامه روانشناسی رانندگی

این پرسشنامه به منظور بررسی ویژگی‌های روانی و عاطفی فرد در حین رانندگی تهیه شده است. که راننده با احتیاط را از راننده بی‌احتیاط جدا می‌سازد. شامل 8 قسمت چند گزینه‌ای است که نتایج براساس طبقه‌بندی داده شده قابل تحلیل است.