پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش

این پرسشنامه 25 سؤالی بوده که 9 سؤال آن مربوط به خستگی عاطفی, 8 سؤال آن مربوط به عملکرد شخصی, 5 سؤال مربوط به مسخ شخصیت و 3 سؤال به درگیری اختصاص دارد. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.