پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد

این ابزار دارای 40 عبارت است که احساس و نگرش فرد را نسبت به کارش نشان می دهد. به عبارت دیگر این پرسشنامه نشان می دهد که افراد تا چه اندازه در معرض خطر فرسودگی ناشی از کار هستند. این پرسشنامه با استفاده از کتاب Self Understanding Your به دست جعفر انیسی تهیه و تنظیم شده است. (دارای اعتبار و پایایی است).