مقیاس استرس شغلی کریشنا

این پرسشنامه توسط سریواستاوا و کریشنا در دانشکده روان‌شناسی دانشگاه هندوبنارس کشور هندوستان ساخته شده است و برای ارزیابی حدود تنیدگی‌های کارکردی مرتبط با سازمان یا نقش‌های شغلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرسشنامه دارای 25 سؤال با طیف لیکرت پنج قسمتی است که برای کارمندان مدیریتی به کار برده می‌شود. زمان اجرای آن 15 الی 20 دقیقه است. پرسشنامه دارای پایایی و روایی است.