آزمون رضایت شغلی

این پرسشنامه به منظور بررسی تناسب شغل با خصوصیات افراد و میزان رضایت آنان از شغل خود تهیه شده است که شامل 30 سؤال چند گزینه ای است که پس از محاسبه امتیازات مربوط براساس طبقه بندی داهد شده قابل تحلیل است. برای این آزمون منبع مشخصی ذکر نشده است و هنجاریابی نیز ندارد.