پرسشنامه رضایت شغلی دانت

این پرسشنامه توسط دانت و همکاران تالیف شده و شامل 36 گویه است که گویه‌ها درباره عوامل انگیزشی و محیطی تنظیم شده است. عوامل انگیزشی در این پرسشنامه عبارتند از: کسب موفقیت –  مسئولیت‌پذیری – ماهیت کار – قدرشناسی و پیشرفت.  عوامل محیطی نیز عبارتند از: رضایت از همکاران - ‌مدیریت فنی – مدیریت روابط انسانی – حقوق و دستمزد – تامین و ایمنی – خط مشی و شرایط کاری. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجارخارجی است.