آزمون رغبت سنج تحصيلی شغلی هالند

هدف این آزمون پیدا کردن زمینه های رغبت دانش آموز و به تبع آن هدایت تحصیلی اوست. و به هیچ وجه پیشرفت تحصیلی یا هوش را نمی سنجد. این آزمون با تغییرات جزیی ازپرسشنامه کتاب، حرفه مناسب شما چیست؟ نوشته جان ال. هالند، ترجمه دکتر سیمین حسینیان و دکتر سیده منور یزدی تهیه شده است و در آموزش و پرورش کاربرد شایع دارد.