آزمون انگیزه پیشرفت

این آزمون به هدف اندازه‌گیری نمره نیاز به پیشرفت فرد ساخته شده‌است. مرکب از 50 عبارت ناقص است که با انتخاب جملات تکمیلی از سوی آزمودنی کامل می‌شود. آزمون دارای پایایی و اعتبار است.