پرسشنامه رفتار هدفمند شغلی

این پرسشنامه  توسط خانم الهام خاکساربر اساس نظریه اقدام در سه حیطه‌ی تظاهرات رفتاری، فرایند درونی و معناهای اجتماعی طراحی شده است. در ساخت این پرسشنامه از پرسشنامه انطباق پذیری مسیرشغلی و پرسشنامه بی‌تصمیمی مسیر شغلی استفاده شده است که شامل 30 بوده و در مقیاس 5 درجه‌ای ازریابی می‌شود. جامعه‌ی آماری پرسشنامه حاضر کلیه دانشجویان دختر و پسر، در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد می‌باشد. نمونه پژوهشی شامل 125 نفر از دانشجویان بوده که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده‌اند.

پایایی این آزمون 93/0 و دارای روایی خوبی می‌باشد.