مقیاس ترجیح شغلی

هدف از این آزمون سنجش علایق شغلی است. توسط آچالا آماپاتی و ماری پل در سال 1988 در دانشگاه بنگلور کشور هندوستان ساخته شده است. مخاطبین آن افراد بزرگتر از 10 سال است و پاسخ‌دهی آن در طیف لیکرت هفت قسمتی تغییرپذیر است. زمان مورد نیاز برای اجرا 40 الی 60 دقیقه است و دارای پایایی و روایی است.