پرسشنامه کنترل خشم

این پرسشنامه به منظور بررسی میزان کنترل فرد با کنار آمدن با خشم و عصبانیت خویش تهیه شده است. که در سه بخش:

  1. تا چه اندازه احساس خشم می کنید؟
  2. خشم در روابط شخصی
  3. خشم در موقعیتهای اجتماعی

در قالب 25 سئوال آمده است. نتایج براساس طبقه‌بندی داده شده قابل تحلیل است. منبع آزمون کتاب  Understanding Yourself و هنجاریابی ندارد.