آزمون مقیاس انگیزه تایید

این مقیاس با 72 سؤال در پی بررسی میزان انگیزه تایید در فرد است. وحوزه‌های رفتار هنجار، همرنگی اجتماعی، خودنمایی مثبت، حالت دفاعی داشتن، وابستگی، پاسخدهی اجتماعی و تایید اجتماعی را شامل می‌شود. مقیاس از اعتبار و پایایی رضایت‌بخشی برخوردار است. همچنین دارای جداول هنجارهای درصدی است.