مقیاس خشم بالینی

مقیاس خشم بالینی برای اندازه گیری سندرم خشم بالینی با بیست و یک گروه از عبارات طراحی شد. نشانگان روان‌شناختی مورد اندازه‌گیری عبارتند از: خشم کنونی، خشم نسبت به آینده، خشم نسبت به ناکامی، خشم نسبت به اشیاء، احساسات خصمانه، آزار دیگران، خشم نسبت به خود، خشم نسبت به بدبختی، تمایل به آسیب دیگران، فریاد کشیدن بر سر مردم، آزردگی کنونی، تداخل اجتماعی، اختلال در تصمیم‌گیری، بیگانه انگاری مردم، اختلال در کار، اختلال در خواب، خستگی، اختلال در اشتها، اختلال در سلامتی، اختلال در تفکر و اختلال در رابطه جنسی. مقیاس دارای اعتبار و روایی مطمئنی است.